10-LUOKKA

Marjatta-koulun lisäopetukseen hakeutuvat yleensä oman koulun pidennetyn oppivelvollisuuden suorittaneet opiskelijat, mutta myös muilla erityiskymppiä tarvitsevilla oppilailla on mahdollisuus hakeutua Marjatta-koulun lisäopetukseen joko suoraan perusopetuksen päätyttyä tai korkeintaan vuosi perusopetuksen päättymisen jälkeen. Edellytyksenä on, että heille on perusopetuksen aikana laadittu HOJKS, jonka pohjalle lisäopetuksen oppimissuunnitelma voidaan laatia.

 

Kohtaan 4

 

Opetusta ja ohjausta on 30 tuntia viikossa sisältäen perusopetuksen oppimäärään kuuluvia kaikille yhteisiä oppiaineita, steinerpedagogiseen perusopetukseen kuuluvia taito- ja taideaineita, ammattiin valmentavia opintoja sekä työelämään tutustumista. Lisäopetusta järjestetään myös toiminta-alueittain vaikeimmin kehitysvammaisille.

 

Marjatta-koulun lisäopetus järjestetään joko muun perusopetuksen yhteydessä ja/tai erillisessä lisäopetusryhmässä. Opiskelijoille järjestetään mahdollisuus tutustua eri ammatteihin ja työelämään työharjoitteluna omassa koulussa, Ristola-yhteisön työpajoissa tai jossain opiskelijalle sopivassa työpaikassa. Näin opiskelija pääsee tutustumaan erilaisiin oppimisympäristöihin. Kunkin oppilaan kohdalla pyritään löytämään hänen yksilöllisyyttään puhuttelevat opiskelu- ja työtavat.

 

Kohtaan 4 2

 

 

Jokaiselle opiskelijalle tehdään yhdessä opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa oma oppimissuunnitelma, jota seurataan säännöllisesti. Opiskelijalle etsitään sopivaa jatko-opintopaikkaa ja ohjataan opiskelijaa yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti.